ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ

Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2012

Προίκα και προικοσύμφωνο

Στα πλαίσια του μαθήματος της Κοινωνικής Αγωγής παραθέτουμε διάφορα παραδείγματα προικοσύμφωνου που έχουν διασωθεί.Η προίκα κάποτε ήταν επίσημη συμφωνία ανάμεσα στην οικογένεια του γαμπρού και στην οικογένεια της νύφης. Τα παραδείγματα είναι αληθινές αφηγήσεις.

Ενώπιον εμού του συμβολαιογράφου … κατοίκου … ενεμφανίστηκαν αυτοπροσώπως οι κύριοι … γνωστοί μοι και μη έχοντες συγγένειαν μετ’ εμού, οίτινες τη παρουσία των μαρτύρων κυρίων …, πολιτών Ελλήνων γνωστών μοι και μη εξαιρετέων συνωμολόγησαν τα εξής ότι [συνήθως οι γονείς]… έχοντες γνησίαν θυγατέρα (ή αμφιθαλή αδελφήν) ονόματι … ώριμον ούσαν γάμου συνεφώνησαν με τον … ίνα τω την δώσωσι ως νόμιμον σύζυγόν του κατά τους θείους και ιερούς κανόνας της Ανατολικής Ορθοδόξου του Χριστού Εκκλησίας. Διά προίκα δε της … και δια τέλειον πατρομητρικόν της μερίδιο της ρηθείσης θυγατρός των … την κάτωθι περιουσίαν παραδοτέαν αυτώ κατά την ημέραν της τελέσεως των γάμων ήτοι: 1) δέκα ενδυμασίας … 19) μετρητάς δραχμάς … [ή] (οι προικοδόται επλήρωσαν σήμερον εις τον … τας δε υπολοίπου δραχμάς υπόσχονται να πληρώσουν εις τον μελλόγαμβρον άμα τη τελέση των γάμων) προσέτι δε μιαν οικίαν … κειμένην … συνορευομένην γύρωθεν … το κτήμα τούτο εδήλωσαν οι προικοδόται ότι δίδουσι εις τον μελλόγαμβρον αντί προικός διατετιμημένης λόγω πωλήσεως και με το δικαίωμα της εκποιήσεως αντί δραχμών … ο δε … εδήλωσεν ότι αποδέχεται την περιουσίαν ταύτην και υπόσχεται να βεβαιώση την παραλαβήν της και να διατηρήση αυτήν κατά τας περί προικός διατάξεις του Νόμου. Ταύτα συνωμολόγησαν και παραδέχθησαν τα συμβαλλόμενα μέρη άτινα μετ’ εμού ώρισαν την αξίαν της ανωτέρω προικός δια το τέλος του χαρτοσήμου εις δραχμάς … Προς βεβαίωσιν τούτων συνετάχθη το παρόν όπερ αναγνωσθέν ευκρινώς και μεγαλοφώνως εις επήκοον πάντων υπογράφεται παρ’ όλων και εμού του συμβολαιογράφου [ή] (εκτός … αγραμμάτων όντων ως ωμολόγησαν). Εγένετο εν … τη … εν τω συμβολαιογραφείω μου (ή κατ’ οίκον) κειμένω … εν έτει…
Οι συμβαλλόμενοι Οι μάρτυρες 
Αφού υπέγραφαν οι μάρτυρες όλα ήταν νόμιμα και επίσημα πλέον.....
Παραδείγματα.......
 

  • l1/11/1893 γαμπρός ήταν ο Γρηγορέας Γ. Φίλιππος, αμαξιλάτης, από τη Καλαμάτα και νύφη η Νικολακοπούλου Ν. Ελένη κάτοικος Μάλτας. Προικοδότης ήταν ο αδελφός της Νικολακόπουλος Ν. Ιωάννης από το Τσαούσι. Η συνολική αξία της προίκας ήταν 1113 δρχ. που ήταν όλη σε μετρητά.
  • l13/10/1894 γαμπρός ήταν ο Μελιγαλιώτης Γεώργιος, ποτοποιός, από την Καλαμάτα και νύφη η Νικολοπούλου Β. Σταυρούλα κάτοικος Αλητσελεπή. Προικοδότης ήταν ο πατέρας της Νικολόπουλος Βασίλειος, κτηματίας από το Αλητσελεπή. Η συνολική αξία της προίκας ήταν 850 δρχ. η οποία ήταν έκταση γης στη Βελανιδιά του δήμου Οιχαλίας.
  • l5/9/1895 γαμπρός ήταν ο Σαμαριτζής Χρήστος, καφεπώλης, από τη Καλαμάτα και νύφη η Χαντζοπούλου Χ. Αθανασία από το Σανδάνι. Προικοδότης ήταν ο πατέρας της Χαντζόπουλος Χρήστος, κτηματίας, από το Σανδάνι. Η συνολική αξία της προίκας ήταν 1300 δρχ. εκ της οποίας 800 δρχ. ήταν σε μετρητά και τα υπόλοιπα σε αξία κινητών.

  • l1/11/1893 γαμπρός ήταν ο Γρηγορέας Γ. Φίλιππος, αμαξιλάτης, από τη Καλαμάτα και νύφη η Νικολακοπούλου Ν. Ελένη κάτοικος Μάλτας. Προικοδότης ήταν ο αδελφός της Νικολακόπουλος Ν. Ιωάννης από το Τσαούσι. Η συνολική αξία της προίκας ήταν 1113 δρχ. που ήταν όλη σε μετρητά.
  • l13/10/1894 γαμπρός ήταν ο Μελιγαλιώτης Γεώργιος, ποτοποιός, από την Καλαμάτα και νύφη η Νικολοπούλου Β. Σταυρούλα κάτοικος Αλητσελεπή. Προικοδότης ήταν ο πατέρας της Νικολόπουλος Βασίλειος, κτηματίας από το Αλητσελεπή. Η συνολική αξία της προίκας ήταν 850 δρχ. η οποία ήταν έκταση γης στη Βελανιδιά του δήμου Οιχαλίας.
  • l5/9/1895 γαμπρός ήταν ο Σαμαριτζής Χρήστος, καφεπώλης, από τη Καλαμάτα και νύφη η Χαντζοπούλου Χ. Αθανασία από το Σανδάνι. Προικοδότης ήταν ο πατέρας της Χαντζόπουλος Χρήστος, κτηματίας, από το Σανδάνι. Η συνολική αξία της προίκας ήταν 1300 δρχ. εκ της οποίας 800 δρχ. ήταν σε μετρητά και τα υπόλοιπα σε αξία κινητών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου