ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ

Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2014

Απαντήσεις Τράπεζας Θεμάτων στο μάθημα της Πολιτικής Παιδείας

Εδώ θα μπορείτε να δείτε απαντήσεις στην τράπεζα θεμάτων για το μάθημα της Πολιτικής Παιδείας. Φυσικά αυτές οι απαντήσεις θα ανανεώνονται συνεχώς. 

Οι απαντήσεις αυτές αρχικά αφορούν στις ερωτήσεις κλειστού τύπου. Θα ακολουθήσουν και οι ερωτήσεις ανάπτυξης.

1.       2_2437 ΑΣ/ ΒΛ/ ΓΣ/ ΔΛ/ ΕΛ Α2Β/ Α3Δ- 1Α/ΣΔ/3Γ/4Α/5­­Ε
2.       2_1121 ΑΛ/ ΒΣ/ ΓΣ/ ΔΛ/ ΕΛ Α2Β/ Α3Β/ Α4Γ – Α5 1Δ/2Α
3.       2_1122 ΑΣ/ ΒΣ/ ΓΛ/ ΔΛ/ ΕΣ  Α2
4.       2_1122 ΑΣ/ ΒΣ/ ΓΛ/ ΔΛ/ ΕΣ Α2Α/ Α3Δ/ Α4Γ/ Α5 2Β/3Ε/5Γ/4Δ/1Α
5.       2_1123 ΑΣ/ ΒΣ/ ΓΛ/ ΔΣ/ ΕΛ Α2Δ – Α3Γ – Α4Α – Α5 1/Β – 2Α
6.       2_2441 ΑΣ / ΒΛ/ ΓΣ/ ΔΛ/ ΕΛ – Α2Β – Α3Γ – Α4Γ – Α5 1Ε/2Δ/3Α
7.       2_1957 ΑΛ/ ΒΛ/ ΓΣ/ ΔΣ/ ΕΛ – Α2Α – Α3Β – Α4Γ – Α5 2Α/5Δ/3Ε/4Γ/1Β
8.       2­­_1124 ΑΛ/ ΒΛ/ ΓΣ/ ΔΣ/ ΕΣ – Α2Δ – Α3Δ – Α4Β – Α5 1Α/ 2Γ
9.       2_1125 ΑΛ/ΒΣ/ΓΛ/ΔΣ/ΕΛ – Α2Δ – Α3 Δ – Α4 Δ – Α5 1Β/2Δ
10.   2_1959 ΑΣ/ΒΣ/ΓΛ/ΔΣ/ΕΣ – Α2Δ – Α3Γ – Α4Δ – Α5 1Β/2Δ
11.   2_1126 ΑΛ/ΒΣ/ΓΣ/ΔΛ/ΕΛ – Α2Β – Α3Γ – Α4Γ – Α5 1Α/2Β
12.   2_1127 ΑΛ/ΒΣ/ΓΣ/ΔΣ/ΕΛ – Α2Α – Α3Γ – Α4Γ – Α5 1Α/2Δ
13.   2_2446 ΑΛ/ΒΛ/ΓΛ/ΔΣ/ΕΣ – Α2Α – Α3Δ – Α4Α – Α5 3Β/4Α/2Ε/1Γ
14.   2_1851 ΑΣ/ΒΣ/ΓΛ/ΔΛ/ΕΣ – Α2Α – Α3Γ – Α4Β – Α5 4Ε/5Γ/3Β/2Δ/1Α
15.   2_1129 ΑΣ/ΒΣ/ΓΛ/ΔΛ/ΕΣ – Α2Α – Α3Γ – Α4Α – Α5 1Α/2Ε
16.   2_1967 ΑΣ/ΒΣ/ΓΛ/ΔΣ/ΕΛ – Α2Β – Α3Γ – Α4Δ – Α5 1Δ/2Α
17.   2_1857 ΑΣ/ΒΣ/ΓΣ/ΔΛ/ΕΛ – Α2Β – Α3Δ – Α4Β – Α5 1Γ/2Β/3Δ/4Α/5Ε
18.   2_94 ΑΣ/ΒΛ/ΓΛ/ΔΣ/ΕΛ – Α2Β – Α3Γ – Α4Δ – Α5 1Γ/4Ε/5δ/2Α/3Β
19.   2_1980 ΑΣ/ΒΣ/ΓΣ/ΔΣ/ΕΛ – Α2Β – Α3Δ – Α4Β – Α5 1Α/2Δ
20.   2_1862 ΑΛ/ΒΣ/ΓΣ/ΔΛ/ΕΣ – Α2Γ – Α3Α – Α4Β – Α5 1Α/2Δ/3Β/4Ε/5Γ
21.   2_95 ΑΣ/ΒΛ/ΓΛ/ΔΛ/ΕΣ – Α2Γ – Α3Δ – Α4Δ – Α5 1Γ/2Α/3Β/4Ε/5Δ
22.   2_96 ΑΣ/ΒΛ/ΓΣ/ΔΣ/ΕΣ Α2Β – Α3Δ – Α4Α – Α5 2Γ/1Δ/3Α
23.   2_1864 ΑΛ/ΒΣ/ΓΛ/ΔΣ/ΕΣ – Α2Δ – Α3Γ – Α4Β – Α5 1Α/2Δ/3Β/4Ε/5Γ
24.   2_1985 ΑΣ/ΒΛ/ΓΛ/ΔΣ/ΕΛ – Α2Β – Α3Δ – Α4Β – Α5 1Δ/2Γ
25.   2_1866 ΑΣ/ΒΛ/ΓΛ/ΔΣ/ΕΣ (εκτός ύλης) – Α2Β – Α3Δ – Α4Α – Α5 4Ε/5Γ/1Δ/2Β/3Α
26.   2­_1988 ΑΣ/ΒΛ/ΓΛ/ΔΣ/ΕΛ – Α2Δ – Α3Δ – Α4Α – Α5 1Γ/2Α
27.   2_104 ΑΛ/ΒΛ/ΓΣ/ΔΣ/ΕΣ – Α2Γ – Α3Α – Α4Δ – Α5 1Α/2Δ/3Ε/4Β/5Γ
28.   2_109 ΑΛ/ΒΣ/ΓΛ/ΔΣ/ΕΣ – Α2Γ – Α3Α – Α4Α – Α5 2Α/1Δ
29.   2_110 ΑΣ/ΒΛ/ΓΣ/ΔΣ/ΕΣ – Α2Β – Α3Δ – Α4Α – Α5 3Α/2Γ/1Δ
30.   2_1103 ΑΣ/ΒΛ/ΓΣ/ΔΛ/ΕΣ – Α2Β – Α3Γ – Α4Δ – Α5 2Α/1Γ
31.   2_1104 ΑΣ/ΒΛ/ΓΣ/ΔΛ/ΕΛ – Α2Δ – Α3Δ – Α4Δ – Α5 1Δ/2Γ
32.   2_1105 ΑΣ/ΒΛ/ΓΣ/ΔΣ/ΕΛ – Α2Β – Α3Δ – Α4Α – Α5 1Α/2Ε
33.   2_1106 ΑΣ/ΒΣ/ΓΣ/ΔΣ/ΕΛ – Α2Δ – Α3Γ – Α4Γ – Α5 1Α/2Ε
34.   2_1109 ΑΣ/ΒΣ/ΓΛ/ΔΣ./ΕΛ – Α2Γ – Α3Β – Α4Γ – Α5 1Α/2Γ
35.   2_1111 ΑΣ/ΒΣ/ΓΣ/ΔΛ/ΕΣ – Α2Α – Α3Δ – Α4Α – Α5 3Ε/2Α/1Γ/5Δ/4Β
36.   2_1115 ΑΣ/ΒΣ/ΓΛ/ΔΣ/ΕΣ – Α2Α – Α3Γ – Α4Β – Α5 2Δ/1Γ
37.   2_1118 ΑΣ/ΒΛ/ΓΣ/ΔΛ/ΕΣ – Α2Γ – Α3Δ – Α4Δ – Α5 2Α/1Β
38.   2_1119 ΑΛ/ΒΣ/ΓΛ/ΔΣ/ΕΛ – Α2Α – Α3Δ – Α4Δ – Α5 1Γ/2Α
39.   2_1120 ΑΛ/ΒΣ/ΓΣ/ΔΣ/ΕΣ – Α2Β – Α3Γ – Α4Γ – Α5 1Β/2Δ
40.   2_1126 ΑΛ/ΒΛ/ΓΣ/ΔΛ/ΕΛ – Α2Β – Α3Γ – Α4Γ – Α5 1Α/2Β
41.   2_114 ΑΣ/ΒΛ/ΓΛ/ΔΛ/ΕΛ – Α2Α – Α3Γ – Α4Γ – Α5 2Α/1Ε
42.   2_115 ΑΣ/ΒΛ/ΓΣ/ΔΣ/ΕΛ – Α2Β – Α3Α – Α4Β – Α5 2Σ/1Β
43.   2_116 ΑΣ/ΒΣ/ΓΣ/ΔΣ/ΕΛ – Α2Γ – Α3Α – Α4Β – Α5 1Β/2Γ
44.   2_117 ΑΣ/ΒΣ/ΓΣ/ΔΣ/ΕΛ – Α2Γ – Α3Α – Α4Β – Α5 1Γ/2Δ
45.   2_118 ΑΣ/ΒΛ/ΓΣ/ΔΣ/ΕΣ – Α2Α – Α3Δ – Α4Α – Α5 1Δ/2Α
46.   2_120 ΑΣ/ΒΣ/ΓΛ/ΔΣ/ΕΛ – Α2Δ – Α3Γ – Α4Δ – Α5 1Γ/2Δ
47.   2_121 ΑΛ/ΒΣ/ΓΣ/ΔΣ/ΕΛ – Α2Β – Α3Γ – Α4Β – Α5 1Β/2Γ
48.   2_122 ΑΛ/ΒΣ/ΓΣ/ΔΛ/ΕΛ – Α2Γ – Α3Β – Α4Δ – Α5 1Α/2Δ
49.   2_123 ΑΣ/ΒΣ/ΓΣ/ΔΣ/ΕΛ – Α2Α – Α3Β – Α4Γ – Α5 1Δ/2Α
50.   2_124 ΑΛ/ΒΣ/ΓΣ/ΔΛ/ΕΣ – Α2Α – Α3Γ – Α4Γ -  Α5 1Α/2Ε
51.   2_125 ΑΣ/ΒΛ/ΓΣ/ΔΣ/ΕΛ – Α2Γ – Α3Β – Α4Γ – Α5 2Α/1Ε/3Γ
52.   2_126 ΑΛ/ΒΛ/ΓΛ/ΔΣ/ΕΣ – Α2Β – Α3Α – Α4Δ – Α5 1Β/2Γ
53.   2_127 ΑΣ/ΒΣ/ΓΛ/ΔΣ/ΕΛ – Α2Β – Α3Α – Α4Γ – Α5 1Β/2Δ
54.   2_128 ΑΣ/ΒΛ/ΓΛ/ΔΣ/ΕΣ – Α2Γ – Α3Α – Α4Β – Α5 2Α/1Β
55.   2_132 ΑΣ/ΒΛ/ΔΣ/ΔΣ/ΕΣ – Α2Γ – Α3Γ – Α4Δ Α5 1Δ/2Α
56.   2_135 ΑΣ/ΒΣ/ΓΣ/ΔΣ/ΕΛ – Α2Α – Α3Β – Α4Α – Α5 1Δ/2Γ/3Α
57.   2_136 ΑΣ/ΒΣ/ΓΣ/ΔΣ/ΕΣ – Α2Α – Α3Δ – Α4Α – Α5 2Γ/1Γ
58.   2_138 ΑΣ/ΒΛ/ΓΣ/ΔΣ/ΕΣ – Α2Α – Α3Δ – Α4Γ – Α5 2Ε/1Γ/3Α
59.   2_141 ΑΣ/ΒΣ/ΓΣ/ΔΛ/ΕΛ – Α2Γ – Α3Α – Α4Γ – Α5 1Ε/2Δ/3Γ/4Β/5Α
60.   2_142 ΑΣ/ΒΣ/ΓΣ/ΔΛ/ΕΛ – Α2Β – Α3Α – Α4Α – Α5 1Β/2Γ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου