ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ

Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012

Επάγγελμα Αναλογιστής

Το επάγγελμα του Αναλογιστή
Πρόκειται για ένα επαγγελματία ικανό να εκτιμήσει επιχειρηματικούς κινδύνους.  Ο αναλογιστής χρησιμοποιεί μαθηματικά, στατιστική και οικονομική θεωρία για να μελετήσει αβέβαια μελλοντικά γεγονότα, ιδιαίτερα αυτά που αφορούν ασφάλειες και συνταξιοδοτικά προγράμματα.  Είναι ικανός να πάρει αποφάσεις σχετικές με την τιμολόγηση αγαθών και υπηρεσιών, να καταρτίσει ασφαλιστικά, χρηματοδοτικά ή συνταξιοδοτικά σχέδια, να προτείνει επενδυτικές στρατηγικές.  Ο αναλογιστής είναι σε θέση να συγκεντρώσει και να αναλύσει τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να εκτιμήσει τις πιθανότητες ασθένειας, θανάτου, ατυχήματος και φυσικών καταστροφών.  Είναι ικανός να κάνει προβλέψεις σχετικές με το ύψος ζημιών ή κερδών για μια επιχείρηση.  Η σταδιοδρομία του αναλογιστή χαρακτηρίζεται καλύτερα ως "επιχειρηματία" με μαθηματικές βάσεις παρά ως "τεχνοκράτη" μαθηματικού. 

Το εργασιακό περιβάλλον είναι άριστο.  Στις εκδόσεις 1988 και 1995 του Les Krantz's Jobs Rated Almanac (έκδοση Wall Street Journal), γίνεται συγκριτική αξιολόγηση 250 επαγγελμάτων στις ΗΠΑ.  Η αξιολόγηση έγινε με βάση τους εξής παράγοντες: 
§         Αμοιβές
§         Ποιότητα εργασιακού περιβάλλοντος
§         Σταθερότητα εργασίας (επαγγελματική ασφάλεια)
§         Προοπτικές
§         Στρές
§         Βαρύτητα (σωματική δυσκολία)
Με βάση τα παραπάνω, η δουλειά του αναλογιστή κατετάγη πρώτη στον πίνακα των συνολικών επιδόσεων.

Πώς να γίνω αναλογιστής
Ο Αναλογιστής έχει σαν κεντρικό αντικείμενο την ανάλυση και αποτίμηση των οικονομικών συνεπειών κινδύνων κάθε είδους. Χρησιμοποιεί κυρίως τα μαθηματικά
και τη στατιστική, καθώς και την οικονομική θεωρία προκειμένου να διερευνήσει, να μελετήσει και να ποσοτικοποιήσει τις οικονομικές επιπτώσεις αβέβαιων μελλοντικών γεγονότων. Οι Αναλογιστές απασχολούνται κυρίως σε οργανισμούς των οποίων οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν, εμπλέκουν ή και πηγάζουν από τη διαχείριση οικονομικών κινδύνων.
Όταν σε μια χώρα αρχίζει να αναπτύσσεται το αναλογιστικό επάγγελμα, οι αναλογιστές απασχολούνται αρχικά σε ασφαλιστικές εταιρίες ζωής, στη συνέχεια δραστηριοποιούνται και σε εταιρίες γενικών ασφαλίσεων και, στο ώριμο στάδιο ανάπτυξης, εργάζονται εξίσου στις τράπεζες και στον ευρύτερο χρηματοοικονομικό χώρο, στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, στη δημόσια διοίκηση, ακόμα και στη βιομηχανία και στις εργατικές ενώσεις (συνδικάτα). Συχνά Αναλογιστές τοποθετούνται σε ανώτερες και ανώτατες θέσεις της διοικητικής ιεραρχίας ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών οργανισμών.
Στα αρχικά στάδια, όλοι σχεδόν οι αναλογιστές εργάζονται ως μισθωτοί σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις, αργότερα όμως πολλοί γίνονται αυτοαπασχολούμενοι ή απασχολούνται σε εταιρίες αναλογιστικών συμβούλων (actuarial consultants).
Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η μεταπήδηση αναλογιστών από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις στο χώρο των αναλογιστικών συμβούλων εμφανίζει παγκοσμίως σημαντική επιτάχυνση.
Το αναλογιστικό επάγγελμα είναι ένα ιδιαίτερα "επίλεκτο" επάγγελμα που ασκείται από περίπου 70.000 άτομα σε παγκόσμια κλίμακα (περίπου 85 στην Ελλάδα). Με
βάση το κύρος, αμοιβές, συνθήκες εργασίας, κλπ, το επάγγελμα κατατάσσεται, σε πολλές προηγμένες χώρες, στις κορυφαίες θέσεις ανάμεσα σε εκατοντάδες
επαγγέλματα. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου